آموزشی

رسيدن به هدف در هر اقدامي نوعي حل مسئله است. (قابل اجرا درتمام دروس)

مراحل روش حل مسئله ( الگوي جان ديويي)

1- مشخص كردن مسئله در تمام ابعاد براي شاگردان.

2-جمع آوري اطلاعات براي ساخت فرضيه .

3-فرضيه سازي بر اساس حدس گمان اوليه .

4- آزمايش فرضيه ها توسط شاگردان و ثبت نتايج آزمايش ها كه درستي يا نادرستي فرضيه ها مشخص گردد.

5- نتيجه گيري تعميم و كاربرد فضيه ها ي مورد قبول جهت استفاده ديگران.(رسیدن به قانون علمی)

مراحل روش حل مسئله ( جورج پوليا)

1- درك و فهم مسئله توسط شاگردان بوسيله: توجه دادن ذهن فراگيران به مسئله- تشريح واژه هاي كليدي- بيان مسئله توسط فراگيران به زبان ساده- تعيين معلومها و مجهول ها ي مسئله- تشخيص شرايط و محدوديتهاي مسئله- رسم شكل يا نمودارجهت فهم بهتر مسئله براي شاگردان – نقش راهنما بودن معلم و فعال بودن شاگردان)

2- نقشه كشي يا طراحي براي حل مسئله- در اين مرحله مسئله حل نمي شود "بلكه نقشه هايي طرح وبهترين آنها انتخاب مي شود .

3- اجراي نقشه و راهبردهاي انتخاب شده. كه در اين مرحله مهارت هاي لازم براي انجام پروژه را آموزش مي دهيم   نيروها و امكانات را سازماندهي مي كنيم" وعملكرد روش ها را بعد از حل واجرا توسط شاگردان "به مقايسه مي گذاريم .

4- بازنگري و كنترل " كه شاگردان مراحل انجام شده را دوباره با كمك معلم " كنترل و ارزشيابي- مي كنند. در اين مرحله شاگردان مواردي چون"كنترل و مقايسه چند مورد از نقشه ها-توصيف و- تشريح جواب مسئله و نوشتن توضيحات پاياني – حل بعضي از مسائل مشابه – مقايسه جوابهاي به دست آمده – ارتباط دادن جوابها با اهداف صورت مسئله –تعميم دادن جواب ها تعميم- نتايج و استفاده از آنها در 

مو قعيتهاي جديد.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۰ مهر۱۳۹۰ توسط طیبه غفوری

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ